Kvinde, der skal på barsel, som holder en baby
Gravid

Bliv klogere på barselsreglerne (for kvinder og mænd)

22. januar 2024
Olivia Zypikoff
Grafik: Olivia Zypikoff
Står du foran at blive forælder? I 2022 præsenterede regeringen den nye barselsorlovsordning, som sikrer ligelig fordeling af barsel mellem mødre og fædre.

Barselsorlov, hvad er de nye regler?

Tidligere havde mor 10 ugers barselsorlov, hvor far havde to ugers fædreorlov. De nye barselsregler har indført ni ugers øremærket til hver forælder. Det er værd at bemærke, at den her nye regel om øremærket barsel kun gælder for lønmodtagere.

Hvad betyder øremærket barsel? At orlov er øremærket betyder, at du ikke kan overdrage retten til barselsdagpenge under orloven til en anden forælder eller andre.

I forhold til barselsdagpenge var kvinden tidligere garanteret 48 uger, men der er sket en ny fordeling. Den nye ordning kaldes for "24-24 modellen". Den model sikrer, at begge forældre (både kvinder og mænd) har ret til 24 ugers barselsdagpenge efter barnets fødsel, hvilket repræsenterer en mere ligelig fordeling end tidligere.

Hvor meget orlov kan vi overdrage til hinanden?

Hver forælder har som hovedregel ret til 24 ugers orlov efter fødslen med ret til barselsdagpenge, hvis forældrene bor sammen ved fødslen. Ifølge borger.dk kan du som lønmodtager overdrage op til 13 uger til den anden forælder.

Grafisk oversigt over barselsorlovregler
Grafik: Olivia Zypikoff

Orlov til mor, hvis I bor sammen ved fødslen:

 • 2 ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages
 • 8 ugers orlov – kan i nogle situationer overdrages
 • 9 ugers orlov – kan ikke overdrages
 • 5 ugers orlov – kan overdrages

Orlov til far eller medmor, hvis I bor sammen ved fødslen:

 • 2 ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages
 • 9 ugers orlov – kan ikke overdrages
 • 13 ugers orlov – kan overdrages

Regler for, hvis du er soloforældre?

Danske barselsregler tilbyder nu nye muligheder for soloforældre. I de tilfælde, hvor et barn fødes med kun én forælder, åbner lovgivningen op for en mulighed, hvor forælderen kan ansøge om yderligere 22 ugers orlov med barselsdagpenge.

Det her er relevant for solomødre, som har fået barn ved hjælp af en sæddonor, og der dermed ikke er en juridisk far til barnet. Ligeledes gælder det, hvis en solofar har fået et barn gennem en udenlandsk surrogatmor.

I familier, hvor der er to juridiske forældre, men hvor forhold som manglende fælles forældremyndighed eller bopæl spiller ind, er der indført andre regler. De her nye tiltag sikrer, at soloforældre også får den nødvendige støtte og fleksibilitet i forbindelse med barselsorlov og dagpenge.

Regler for, hvis I er en regnbuefamilie?

Fra og med 1. januar 2024 indføres nye regler, som gør det muligt for LGBT+ familier at omdele de ikke øremærkede orlovsuger blandt op til fire forældre for børn, der er født den 1. januar 2024 eller senere.

Hver af de to juridiske forældre får tildelt 11 uger af øremærket orlov efter barnets fødsel, og de uger kan ikke overdrages til andre. Efter perioden kan de resterende 26 ugers orlov fordeles frit mellem de to juridiske forældre og op til to sociale forældre.

Barselsdagpenge: Hvad er satsen?

I 2023 er barselsdagpengesatsen for lønmodtagere maksimalt 4.550 kr. pr. uge før skat. For at være berettiget til pengene, skal lønmodtagere opfylde et beskæftigelseskrav. Det indebærer at have været på arbejdsmarkedet dagen før orlovens start, samt at have haft 160 timers arbejde inden for de sidste fire måneder før orloven. Derudover kræves mindst 40 timers arbejde om måneden i mindst tre måneder.

Regler for, hvis du ikke er lønmodtager?

Hvis du ikke er lønmodtager, altså hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, ledig, studerende eller på anden måde uden for det traditionelle arbejdsmarked, gælder der særlige regler for barselsorlov og dagpenge. Reglerne er fastsat for at sikre, at alle har adgang til økonomisk støtte under barselsorloven. Her er de vigtigste punkter:

 • Selvstændige erhvervsdrivende: Selvstændige er berettiget til barselsdagpenge, hvis du opfylder følgende betingelser ved starten af den enkelte fraværsperiode: Du har arbejdet mindst 18,5 timer om ugen i mindst seks måneder inden for de sidste 12 måneder. Du har arbejdet den seneste måned, før du går på orlov.
 • Ledige: Hvis du er ledig og modtager dagpenge, har du ret til barselsdagpenge. Kontakt din a-kasse for mere information.
 • Studerende: Studerende er ikke automatisk dækket af barselsdagpengesystemet. Hvis du som studerende ikke har en indtægt, har du som udgangspunkt ikke ret til barselsdagpenge. Dog er du berettiget til støtte gennem din SU.

Hvorfor blev reglerne vedtaget?

 • Fremme ligestilling mellem køn og seksualiteter.
 • Reducere forskellen mellem mænd og kvinders løn og indkomst.
 • Opfordre til mere ligelig fordeling af omsorgsansvaret mellem mænd og kvinder.

Kilder: borger.dk, dm.dk, visma.dk

Læs også