https://imgix.femina.dk/2021-04-07/jordemodererklaeringpng.png
Siden 1950erne har det været en tradition for nyuddannede jordemødre at tage forbi Storkespringvandet i København. Her er det nyuddannede jordemødre fra 2014, som altså ikke har relation til erklæringen om ligeløn.
Ligeløn

Se hele listen. Her er de 1071 jordemødre, der kræver ligeløn: ”Vi vil ikke arbejde for jer, før I tager vores opråb seriøst”

7. april 2021
af Katrine Rosenbæk
Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix
”Denne urimelige behandling af vores faggruppe har fået lov at stå på i alt for mange år, og derfor siger jordemødrene nu fra. Som jordemødre og jordemoderstuderende kræver vi handling fra Christiansborg,” skriver jordemødre, som kræver ligeløn.

De 1071 kvinder, som har underskrevet Jordemødre for Ligeløns erklæring, har det tilfælles, at de elsker at stå på fødegangen og hjælpe kvinder sikkert gennem deres fødsel og bringe nyfødte trygt til verden.

Men utilfredsheden over deres løn er nu så stor, at de alle har underskrevet følgende erklæring om ikke at sige ja til nye ansættelser, før de er lovet bedre løn fra højeste politisk hold.

Erklæringen er skrevet efter initiativ af græsrodsbevægelsen Jordemødre for Ligeløn, og de 1071 underskrifter er indsamlet i løbet af fire uger. De fordeler sig blandt 634 jordemødre og 437 jordemoderstuderende.

Nogle jordemødre er i dag ansat på offentlige fødegange, andre arbejder i det private. Nogle flytter midlertidigt til Norge for at arbejde til en bedre løn. Nogle af de studerende er netop begyndt, andre står til at blive færdiguddannet om få måneder.

Femina bringer erklæringen og navnene efter aftale med Jordemødre for Ligeløn.

Ligeløn til kvindefag

Jordemødre, sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger og SOSU-assistenter. Alle traditionelle kvindefag, som blev placeret nederst i det lønhierarki, der blev vedtaget med reformen af tjenestemandsloven i 1969. Før Rødstrømperne. Før den fri abort.

Dengang betragtede man kvindens løn som lommepenge, fordi manden var familiens økonomiske overhoved. Intentionen var at revurdere loven løbende, men det skete aldrig. Nu kræver kvinderne, der arbejder i fagene, et opgør med reformen.

I en række artikler går femina tæt på det opgør. Det gør vi, fordi kvinders arbejde ikke skal lønnes efter et 50 år gammelt kvindesyn, vi for længst burde have taget afsked med.

Officiel erklæring fra jordemødre og jordemoderstuderende

De 1071 antal underskrivere af denne erklæring er gået sammen om at sige stop for en årelang udnyttelse af jordemødre ved at byde dem en uanstændig lav løn og urimelige arbejdsforhold. Underskriverne består af både jordemødre og kommende jordemødre. Der findes omkring 3100 jordemødre og 730 jordemoderstuderende i Danmark.

De danske jordemødre har i mange år forsøgt at tilkæmpe sig retten til en løn, der hænger sammen med det ansvar, de står med, når de hjælper gravide og deres ufødte børn sikkert gennem graviditet og fødsel.

De har spillet efter reglerne - sat sig ved forhandlingsbordet til overenskomstforhandlingerne og ageret inden for rammerne af den danske forhandlingsmodel - det system, politikerne hylder.

Men rammerne har altid været for snævre. For den danske forhandlingsmodel, hvor alle faggrupper i et samlet forhandlingsfællesskab skal blive enige om fordelingen af den samlede sum penge, har ikke rummet en reel mulighed for at give jordemødrene det, de fortjener.

I 2020 lavede Institut for Menneskerettigheder sammen med postdoc i historie ved Aarhus Universitet, Astrid Elkjær Sørensen, en analyse af forskellige faggruppers indplacering i det offentlige lønhierarki i henholdsvis 1969 og 2019.

I 1969 blev de traditionelle kvindedominerede fag - herunder jordemødrene - lavt indplaceret i hierarkiet, men selvom vi siden dengang har opnået både ligelønslov, MeToo-bevægelser og en generelt stigende bevidsthed om, at der skal arbejdes aktivt for at skabe ligestilling - ja, så er jordemødrene ikke bare fastholdt i den lave ende sammen med de andre kvindefag; vi er lige så stille røget endnu længere ned i lønhierarkiet. Det til trods for, at vores uddannelse er blevet længere, og vores kompetenceområde er blevet bredere og højt specialiseret.

Jordemødrenes løn bærer stadig præg af at være betragtet som en bi-indkomst til familien. Men den moderne jordemoder, der også er enlig forsørger, kan ikke leve af en bi-indkomst.

Den første lønstigning på omkring 4.000 kroner kommer efter otte år, og den næstfølgende og sidste stigning opnås efter 12 års anciennitet. Alt for mange jordemødre når dog aldrig så langt, for de har forladt fødegangene lang tid før.

I dag tjener en nyuddannet jordemoder omkring 26.500 kroner + 13,9 procent i pension. Dertil kommer det faktum, at over halvdelen af alle jordemødre ser sig nødsaget til at arbejde på nedsat tid med tilhørende lavere løn for at kunne holde til vilkårene.

Syv år og 364 dage senere tjener jordemoderen ikke en krone mere end på første arbejdsdag. Den første lønstigning på omkring 4.000 kroner kommer efter otte år, og den næstfølgende og sidste stigning opnås efter 12 års anciennitet.

Alt for mange jordemødre når dog aldrig så langt, for de har forladt fødegangene lang tid før. Arbejdsvilkårene er langt under, hvad man kan være bekendt i en velfærdsstat, og lønnen kan hurtigt matches, hvis jordemoderen forlader faget og finder på noget andet - endda ufaglært arbejde - hvor arbejdsforholdene tilmed ikke i samme grad tærer på privatliv, familie, psyke og krop.

Samtidig står jordemoderens partners lønseddel og lyser op som en skærende kontrast til hendes egen. Partneren har en tilsvarende lang uddannelse, men arbejder ikke i et klassisk kvindedomineret fag. Vedkommende har rimelige arbejdsvilkår, arbejder kun i dagtimerne og står ikke med ansvar for liv hver dag. Alligevel får partneren hver måned langt mere udbetalt end jordemoderen.

Og eksemplet er ikke bare ét scenarie i et tilfældigt hjem. Det går igen blandt så mange jordemødre, at man i 2021 ikke længere kan lukke øjnene for, at der er en økonomisk skævvridning, som fastholder mange kvinder og mænd i gammeldags kønsroller med manden som forsørger og kvinden som den forsørgede.

Det er kønsroller, vi for længst burde have låst inde på et museum. Roller, der betyder, at virkeligheden for mange jordemødre er, at de er afhængige af deres partners indkomst.

På trods af jordemoderens store ansvar og selvstændige virksomhedsområde – to faktorer, der i mange andre fag værdisættes højt lønmæssigt. Det er ikke værdigt for vores samfund at blive ved med at ignorere dette åbenlyse ligestillingsproblem.

Hvad gør vi så ved det?

Spørger man vores folkevalgte politikere, så er svaret: “Det skal løses mellem arbejdsmarkedets parter. Vi blander os ikke i deres forhandlinger”.

Alt for længe har vi fundet os i uanstændig løn. Alt for længe har vi haft tillid til det system, der skulle sikre os en fair løn.

Men som enhver med en smule indsigt i overenskomstforhandlingernes snævre spændetrøje ved, så er det ikke gennem den danske model, at jordemødrene kan få hjælp. De kan godt forsøge ved at stemme nej til den aftale, der er lavet mellem parterne, men allerede her kommer den første forhindring: Selv hvis samtlige jordemødre stemmer nej, kan aftalen vedtages, da der samlet set skal være flertal for et nej i hele det forhandlingsfællesskab, jordemødrene er med i.

Dermed har jordemødrene - som er en lille faggruppe - ingen reelle handlemuligheder. Og selv hvis de formår at skabe et samlet flertal for at gå i konflikt og varsler strejke, skal de stille med et nødberedskab, der til forveksling ligner - eller ligefrem er bedre end - dagligdagens beredskab.

Og så viser historien, at resultatet af en strejke i yderste konsekvens er minimale lønstigninger og et kæmpe overtræk i strejkekassen, der skal betales af på i flere år efter.

Derfor taler politikerne usandt, når de siger, at løsningen findes i forhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter.

Jordemødrene har i stedet gennem mange omgange og mange år forsøgt at gå gennem medierne, tale til politikernes fornuft og skabe opbakning i den brede befolkning for at gøre noget ved problemet. Men det er som at banke i en dyne, for der er ingen, der tager dem alvorligt. Sandsynligvis, fordi jordemødrene kun kan netop dét: råbe.

For det er overenskomststridigt at strejke uden et nødberedskab eller at lave kollektive opsigelser. Igen har den danske forhandlingsmodel afskåret jordemødrene fra at lave en reel protest, og en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse vil medføre trusler om en uoverstigelig bod.

Denne urimelige behandling af vores faggruppe har fået lov at stå på i alt for mange år, og derfor siger jordemødrene nu fra.

Alt for længe har vi fundet os i uanstændig løn.

Alt for længe har vi haft tillid til det system, der skulle sikre os en fair løn.

Som jordemødre og jordemoderstuderende kræver vi handling fra Christiansborg. Indtil det sker, vil vi ikke skrive under på flere fastansættelser eller vikariater i det offentlige sygehusvæsen.

Nu vil vi ikke længere finde os i, at vores selvstændige virksomhedsområde, uddannelseslængde, enorme ansvar og arbejdsbyrde stadig aflønnes på et niveau, der nemt kan matche meget ufaglært arbejde. Og som aflønnes langt under sammenlignelige fag, der udelukkende adskiller sig ved ikke at være klassiske kvindedominerede fag.

Vi er blevet svigtet af vores arbejdsgiver og af det system, der skulle varetage vores interesser, og derfor ser vi os nu nødsaget til at nægte at arbejde for dem, der har svigtet.

Som jordemødre og jordemoderstuderende kræver vi handling fra Christiansborg.

Indtil det sker, vil vi ikke skrive under på flere fastansættelser eller vikariater i det offentlige sygehusvæsen. Denne erklæring er derfor et løfte om, at der ikke kommer flere underskrifter fra nedenstående kommende, nye eller gamle i faget, før I som magthavere tager fat om problemets rod.

Vi vil ikke arbejde for jer, før I tager vores opråb seriøst og arbejder målrettet på en løsning.

Erklæringen er underskrevet af:

Sofie Korsgaard, Jordemoderstuderende

Emma Bonde, Jordemoder

Huda Al-Kabani, Jordemoderstuderende

Elif Elviya Kjæmpe, Jordemoder

Edith Kristina Mihura, Jordemoder

Helene Kousgaard, Jordemoder

Ina Hartmann Hansen, Jordemoderstuderende

Frida Groth, Jordemoderstuderende

Ida Vraa-Jensen, Jordemoderstuderende

Thea Kisby, Jordemoder

Laura Raahede Andersen, Jordemoder

Thea Thetmark, Jordemoder

Marie Christiansen, Jordemoder

Ane Hass, Jordemoder

Louise Strøm, Jordemoder

Josefine West, Jordemoderstuderende

Mie Frey Longholm, Jordemoder

Natasja Brøns, Jordemoderstuderende

Karoline Ørnsholt, Jordemoder

Maya Jerome Andersen, Jordemoderstuderende

Julie Bay Norsk, Jordemoderstuderende

Natascha Roelshøj, Jordemoder

Emma Laura McLellan, Jordemoderstuderende

Pia Murrekilde, Jordemoder

Trine Søndergaard Knudsen, Jordemoder

Mette Sarsgaard, Jordemoder

Lone Sørensen, Jordemoder

Mette Lenger, Jordemoderstuderende

Nadia Sebjerg Rahr, Jordemoder

Sofie Marie Lind, Jordemoderstuderende

Signe Christiansen, Jordemoderstuderende

Louise Pilgaard Nielsen, Jordemoder

Mathilde Wallin, Jordemoderstuderende

Jannie Andersen, Jordemoder

Shokrieh Haghju, Jordemoderstuderende

Thea Schultz Byrgesen, Jordemoderstuderende

Emma Kristine Thielfoldt, Jordemoderstuderende

Toni Øbakke Lange, Jordemoder

Nikoline Brahde, Jordemoder

Tea Nørgaard, Jordemoder

Kathrine Gade, Jordemoderstuderende

Maria Fleischer Mathiasen, Jordemoder

Lotte Søgaard Hald, Jordemoder

Agnete Kiel Stenholt, Jordemoderstuderende

Sofie Kyed Bugge, Jordemoder

Rikke Welander, Jordemoderstuderende

Monika Løkke Bøgetræ, Jordemoder

Gabrielle Fredsgaard Dideriksen, Jordemoder

Sandra Rasmussen, Jordemoder

Josefine Hamm, Jordemoderstuderende

Gry Senderovitz, Jordemoder

Julie Zeuthen, Jordemoderstuderende

Susanne Krogh, Jordemoder

Nanna Sten Andersen, Jordemoder

Carina Korting Paulsen, Jordemoderstuderende

Line Christensen, Jordemoder

Lise Maj Rasmussen, Jordemoder

Kamma Gotfredsen, Jordemoder

Mahsa Farsangi, Jordemoderstuderende

Anne-Lise Desmougin Clausen, Jordemoder

Anna Quie Hansen, Jordemoder

Nina Vergara, Jordemoder

Annette Berg, Jordemoder

Mia Dyhr Thyrring, Jordemoder

Charlotte Troelsen, Jordemoder

Thea Hornum, Jordemoderstuderende

Simone Isbye, Jordemoder

Lisbeth Rodam Holme, Jordemoder

Nikoline Alling Molano, Jordemoderstuderende

Signe Achdam Bennedsen, Jordemoderstuderende

Kristine Wellendorf, Jordemoder

Michelle Boldreel Loughrey, Jordemoder

Kirstine Jørgensen, Jordemoder

Marie Nygaard Johansen, Jordemoder

Eva Schøndorff Birket, Jordemoder

Nana Fall, Jordemoder

Kristina Ell Raahede Pedersen, Jordemoderstuderende

Kristine Johannsen, Jordemoder

Rikke Ørum, Jordemoder

Carina Skjoldmark Straadt, Jordemoderstuderende

Sabina Mira Eken, Jordemoder

Anne Katrine Nielsen, Jordemoder

Amalie Dalgaard, Jordemoderstuderende

Line Cecilie Gangdal Ramkilde, Jordemoderstuderende

Didde Kjær, Jordemoderstuderende

Madara Bérzina, Jordemoderstuderende

Asta Frantzen, Jordemoder

Sissel Marie Bundsgaard, Jordemoderstuderende

Elisabeth Isaksen Jacobsen, Jordemoder

Emilie Marie Bach, Jordemoderstuderende

Clair Evald Neist, Jordemoderstuderende

Maria Louise Hansen, Jordemoder

Anna Ellehauge, Jordemoder

Amalie Celine Delpierre, Jordemoderstuderende

Annemette Malmdorf Madsen, Jordemoder

Nina Brændgaard, Jordemoder

Merete Hansen, Jordemoder

Anna Cornelia Flensborg Jensen, Jordemoderstuderende

Johanne Lorenzen, Jordemoderstuderende

Klara Petersen Reves, Jordemoderstuderende

Elisabeth Rathge, Jordemoderstuderende

Signe Greve, Jordemoderstuderende

Pernille Engstrøm Truelsen, Jordemoder

Michelle Bodil Bøgelund Madsen, Jordemoderstuderende

Ibbi El Hani, Jordemoder

Vanessa Steffensen, Jordemoderstuderende

Nanna Dehn Andersen, Jordemoderstuderende

Line Rynkeby Tange, Jordemoderstuderende

Mette Thorup, Jordemoder

Elisa Khalid Breinholt, Jordemoder

Charlotte Hess-Skjærven, Jordemoder

Marie Elgaard Petersen, Jordemoderstuderende

Sofie Pauline Eskildsen, Jordemoder

Kathrine Aggerholm Barkholt, Jordemoder

Nurgül Kizilkaya, Jordemoderstuderende

Amalie Rost Nielsen, Jordemoderstuderende

Camilla Morre Nørgaard, Jordemoderstuderende

Anne Hedegaard Mortensen, Jordemoder

Line Philipsen, Jordemoderstuderende

Elisabeth Schmidt, Jordemoderstuderende

Ida Klejs Breiting-Petersen, Jordemoderstuderende

Sofie Emig Wolters, Jordemoderstuderende

Amanda Herskind, Jordemoder

Ronja Dremstrup, Jordemoderstuderende

Rebecca Maj Toft Lermark, Jordemoderstuderende

Malene Aviaja Stapleton, Jordemoder

Stine Dau, Jordemoderstuderende

Emilie Sofie Fredsted Dahl, Jordemoder

Mathilde Wellendorph, Jordemoder

Maiken Fabricius Damm, Jordemoder

Marie Loff Kobbelgaard, Jordemoderstuderende

Cecilie Helms, Jordemoderstuderende

Kirstine Johanne Jensen, Jordemoder

Rebekka Hansen, Jordemoderstuderende

Mille Wisborg, Jordemoder

Olivia Hess-Petersen, Jordemoder

Linnea Boye Persson, Jordemoderstuderende

Emma Viborg, Jordemoderstuderende

Røskva Maiya Snebjørk Kipker, Jordemoder

Inger Thørholm, Jordemoder

Sofie Dalsgaard Bergland, Jordemoderstuderende

Jodie Thom, Jordemoderstuderende

Sia Øxenholt, Jordemoderstuderende

Sia Juhl Christiansen, Jordemoderstuderende

Stine Thorsmark Ravnskjær, Jordemoder

Jeanette I. Løvbjerg Jørgensen, Jordemoder

Mille Haudrum, Jordemoderstuderende

Helene Vernersen, Jordemoderstuderende

Nadja Ida Legahn, Jordemoder

Amanda Ernø-Møller, Jordemoderstuderende

Pia Weng, Jordemoder

Anne-Sofie Nørager, Jordemoder

Laura Sandberg Damgaard, Jordemoderstuderende

Norea Bøge Skov, Jordemoder

Lea Mejdahl Petersen, Jordemoder

Andrea Josefine Koldsø, Jordemoderstuderende

Lotte Buch Krarup, Jordemoder

Rie Skotte Svensson, Jordemoder

Mette Skov, Jordemoder

Louize Slaney Maisted, Jordemoder

Mia Møller Christiansen, Jordemoderstuderende

Camilla Hein-Hansen, Jordemoder

Mie Næsvang, Jordemoder

Sif Helme Kildegaard, Jordemoderstuderende

Adishakti Sjøqvist, Jordemoder

Lærke Hjorth Sørensen, Jordemoder

Dorthea Marie Bach Nielsen, Jordemoder

Nanna Østergaard Hansen, Jordemoder

Sofie Imbert Villumsen, Jordemoderstuderende

Trine Eva Marie Larsen, Jordemoder

Pia Steen Poulsen, Jordemoder

Nicole Mas Shacham, Jordemoder

Emma Sofie Lykke Hansen, Jordemoderstuderende

Astrid Grethe Moltved, Jordemoder

Didde Nonbo, Jordemoder

Karen Ellegaard, Jordemoder

Henriette Bertelsen, Jordemoderstuderende

Iben Thurøe, Jordemoder

Karoline Munk Rasmussen, Jordemoderstuderende

Christina Sofie Diemer, Jordemoder

Sigrid Juhl Arnbjerg-Nielsen, Jordemoder

Anna Bækgaard Helk, Jordemoder

Julie Kruse Brøcker, Jordemoderstuderende

Sofie Funch Adamsen, Jordemoderstuderende

Charlotte Grumme, Jordemoder

Røskva Kongstad Laksø, Jordemoderstuderende

Kristin Eskelund, Jordemoder

Johanne Jensen, Jordemoder

Katia Schalck Oehlenschlæger, Jordemoderstuderende

Diana Høtoft, Jordemoder

Mille Leander Galsgaard-Olsen, Jordemoderstuderende

Simone Bønk Elbæk, Jordemoder

Josefine Laura Bjeld, Jordemoderstuderende

Julie Brøndum, Jordemoderstuderende

Camilla Mai Møller, Jordemoder

Anne Blok, Jordemoder

Louise Lindy Kristensen, Jordemoderstuderende

Mathilde Mary Storm Frørup, Jordemoderstuderende

Ida Riiskjær Johannsen, Jordemoderstuderende

Claire Louise Møller, Jordemoder

Asali Viola Hellqvist, Jordemoder

Connie Rosenberg Hervard, Jordemoder

Lærke Dongsgaard, Jordemoder

Mette Clay Holm, Jordemoder

Andreas Lynge Georgi, Jordemoderstuderende

Lærke Christensen, Jordemoderstuderende

Line Stilling, Jordemoder

Ulla Sørensen, Jordemoder

Kristine Lyngbye, Jordemoder

Jamile Jamal Alfer-Henriksen, Jordemoder

Marie Hebbelstrup Schnack, Jordemoder

Lise Skriver Frederiksen, Jordemoder

Rikke Jacoby Lykkegaard, Jordemoder

Emilie Søgaard, Jordemoderstuderende

Thea Vibskov Kristensen, Jordemoderstuderende

Josefine Gheorghe, Jordemoderstuderende

Camilla Stensig Andersen, Jordemoderstuderende

Maria Hansen Rosenquist Weinkouff, Jordemoder

Gry Trærup Knudsen, Jordemoder

Emma Bang-Pedersen, Jordemoderstuderende

Elsebeth Schack, Jordemoder

Nana Grønfeld, Jordemoder

Sille Øgaard Brønnum, Jordemoderstuderende

Fie-Louisa Hartaa Nielsen, Jordemoder

Emilie Berg, Jordemoder

Aia Thorup, Jordemoder

Emma Schmidt Goings, Jordemoderstuderende

Vibeke Bergmann Thøstesen, Jordemoder

Anne Kjær, Jordemoder

Lea Plantener, Jordemoder

Janne Hasgaard, Jordemoder

Linda Hansen, Jordemoder

Anna Lund, Jordemoder

Stine Pors Olesen, Jordemoderstuderende

Mille Mosevang Madsen, Jordemoderstuderende

Sarah Gjelstrup Kloppenborg, Jordemoderstuderende

Anne-Dorte Høyem, Jordemoder

Tanja Linnet, Jordemoder

Emma Andreasen, Jordemoderstuderende

Katrine Jegind Rønne, Jordemoder

Betina Krogh Hansen, Jordemoder

Ulrike Naegele, Jordemoder

Marianne Skaksen, Jordemoder

Evin Agac Turan, Jordemoder

Nina Ryevad, Jordemoder

Ditte Nana Herskind, Jordemoder

Heidi Vibe Frederiksen, Jordemoder

Asta Gjørup Kvorning, Jordemoderstuderende

Ida Kari-Anne Nørgaard Krog, Jordemoderstuderende

Anonym, Jordemoder

Ida Maria Teyken, Jordemoder

Katrine Stokholm Høngaard, Jordemoder

Clara Miranda Ravn Krohn, Jordemoder

Mette Winther Jensen, Jordemoder

Kathrine Schmidt Almlund, Jordemoder

Maj-Lærke Grundvad Skytte, Jordemoder

Sarah Haubro Vestergaard, Jordemoderstuderende

Nina Bangsgaard Møller, Jordemoder

Sarah Louise Laursen, Jordemoder

Malene Nissen, Jordemoder

Iben Skott Andersen, Jordemoderstuderende

Mette Møller, Jordemoder

Mie Løyche Jakobsen, Jordemoder

Camilla Jepsen, Jordemoder

Line Vogensen Lildholdt, Jordemoderstuderende

Sacha Kimberly Rudd, Jordemoderstuderende

Ditte Biltoft, Jordemoder

Mie Bentzon, Jordemoder

Maja Bräuner Petersen, Jordemoderstuderende

Belinda Glumsøe Mistry, Jordemoder

Anne Jessen, Jordemoder

Amalie Sofie Kolbæk A., Jordemoder

Stine Yasmin Heidmann, Jordemoder

Ida Olivia Præst Jensen, Jordemoder

Johanne Gredal Knudsen, Jordemoder

Helle Schrøder Unger, Jordemoder

Rebekka Faaborg Nedergaard, Jordemoderstuderende

Mathilde Krohn, Jordemoder

Annica Andersen, Jordemoderstuderende

Line Frederikke Nymann, Jordemoderstuderende

Kathrine gulbrant Eriksson, Jordemoder

Maria Hasbo, Jordemoder

Alicia Breinbjerg, Jordemoder

Rikke Lene Andersen, Jordemoder

Line Jespersen, Jordemoder

Martha Emilie Boll Schneider Smed, Jordemoder

Susanne Øyås, Jordemoder

Lise Ingeman Andersen, Jordemoderstuderende

Inger Møller Andersen, Jordemoder

Christina Falck Gansted, Jordemoder

Katja Genkel, Jordemoderstuderende

Katrine Eberhardt, Jordemoderstuderende

Julie Bøgebjerg Hornstrup, Jordemoderstuderende

Mathilde Frost Korsgaard, Jordemoderstuderende

Ditte Espersen, Jordemoder

Pernille Friis Ussing, Jordemoder

Signe Rueskov Sundby, Jordemoderstuderende

Camilla Viuf Jensen, Jordemoderstuderende

Julie Kirstine Damkær Jensen, Jordemoderstuderende

Sara Gaarde Knudsen, Jordemoder

Mie Hammershøi, Jordemoder

Nicole Askø Andersen, Jordemoderstuderende

Marie Bay, Jordemoderstuderende

Berit Juhl Pedersen, Jordemoder

Sarah Okon Willie, Jordemoderstuderende

Agnes Mortensen, Jordemoderstuderende

Cathrine Højlund Finger, Jordemoder

Anette Juel Storgaard Thomsen, Jordemoder

Astrid Krogh Skjølstrup,Jordemoder

Marie Øllgaard Sommer, Jordemoder

Kirstine Nørgaard, Jordemoderstuderende

Maria L. M. Kristensen, Jordemoderstuderende

Anne-Sofie Bang Hansen, Jordemoder

Trine Poggenborg Jensen, Jordemoder

Marie Sejrsgaard, Jordemoder

Lea Tvilum Lauridsen, Jordemoderstuderende

Naja Marie Heilmann, Jordemoder

Lova Sommer, Jordemoderstuderende

Charlotte Serup, Jordemoder

Josefine Tornehave Sloth, Jordemoder

Linda Jensen, Jordemoder

Maria Langebæk, Jordemoder

Mette Edelmann Hammer, Jordemoderstuderende

Siri-Marie Erichsen Remvig, Jordemoder

Kristine Alstrup Maxsø, Jordemoderstuderende

Line Ellen Klebak, Jordemoder

Cathrine Gjersing Nielsen, Jordemoder

Nanna Kirk Lauridsen, Jordemoder

Olivia Svane-Christiansen, Jordemoder

Christina Risager, Jordemoder

Maj Østerbye, Jordemoder

Nicole Olsen, Jordemoderstuderende

Christina Bjørndahl, Jordemoderstuderende

Anne Katrine Andersen, Jordemoder

Annette Aarre, Jordemoder

Mette Chemnitz Sokoler, Jordemoder

Randi Nørbjerg Grønne, Jordemoderstuderende

Line Brandt Wilhelmsen, Jordemoder

Nanna Kure, Jordemoder

Jane Krog Lundsby, Jordemoder

Marie Louise Mastrup Knudsen, Jordemoder

Heidi Nymark Christiansen, Jordemoder

Pernille Hummelshøj Munkholm, Jordemoderstuderende

Cecilie Bundgaard, Jordemoder

Mathilde Damsbo Sander, Jordemoder

Anja Bjørn, Jordemoder

Julie Nordhavn, Jordemoderstuderende

Frederikke Holmsgaard Eskesen, Jordemoderstuderende

Laura Hovmand Petersen, Jordemoderstuderende

Charlotte Torp, Jordemoder

Jeanette Jamila Ørdis, Jordemoder

Emilie Hesel Møller, Jordemoderstuderende

Rikke Søberg Fogde, Jordemoder

Lea Dahl Sørensen, Jordemoder

Isabella Jung Amstrup, Jordemoderstuderende

Josefine Cecilie Møller Edwards, Jordemoder

Linda Lodberg, Jordemoder

Ditte Marie Bæk-Lewkovitch, Jordemoder

Amalie Damgaard, Jordemoderstuderende

Christina Neergaard Jenner, Jordemoderstuderende

Stinne Høgh, Jordemoder

Ditte Maria Nielsen, Jordemoder

Tess Marquardt, Jordemoder

Emilie Toftgaard, Jordemoderstuderende

Lærke Langstrup Petersen, Jordemoderstuderende

Nour Afif Mouaanaki, Jordemoderstuderende

Zina Muhaiman Rashid, Jordemoderstuderende

Katharina Elmsted MacArtney, Jordemoder

Celina Lanng, Jordemoderstuderende

Nikoline Wendler Johansen, Jordemoderstuderende

Lene Godthelp Thorup, Jordemoder

Emma Brus Søeggard, Jordemoderstuderende

Malene Scheel, Jordemoderstuderende

Mathilde Godt, Jordemoderstuderende

Amanda Pedersen, Jordemoderstuderende

Camilla Buus, Jordemoderstuderende

Julie Mosegaard Hansen, Jordemoderstuderende

Amalie Juszczyk, Jordemoderstuderende

Katrine Ryberg Nielsen, Jordemoderstuderende

Cecilie Eline Harboe, Jordemoderstuderende

Nana Ejbye-Ernst, Jordemoder

Hanna Sidenius Iversen, Jordemoder

Aviaaja Birkholm, Jordemoder

Dina B. Maabjerg, Jordemoderstuderende

Rebekka Schøler, Jordemoderstuderende

Tone Suneson, Jordemoder

Tabea Elisabeth Zimmermann, Jordemoder

Kristina Skov, Jordemoder

Laura Sparholt Dyrlund, Jordemoder

Pia Pedersen Nielsen, Jordemoder

Lotus Romer Emmler, Jordemoderstuderende

Nhi Phuong Vu, Jordemoderstuderende

Caroline Thorngaard, Jordemoderstuderende

Dianna Roselina Lindharth, Jordemoder

Rie Guldager Fischer, Jordemoder

Josephine Volmer Pedersen, Jordemoder

Maja Egholm, Jordemoder

Sarah Elnono, Jordemoder

Judith Eskelund, Jordemoderstuderende

Fatma Kashlook, Jordemoderstuderende

Alberte Dissing, Jordemoderstuderende

Sasha Orheim, Jordemoder

Signe Bruun Hansen, Jordemoderstuderende

Signe Lundin, Jordemoder

Sonja Eskandari, Jordemoder

Lise Jonasen, Jordemoder

Mathilde Borrisholt Grevsen, Jordemoder

Anna Duelund Hansen, Jordemoder

Ása Stefania Olsen, Jordemoderstuderende

Sisse Gram, Jordemoder

Sofie Zinck Jacobsen, Jordemoderstuderende

Janne Mortensen, Jordemoder

Elisabeth Paludan Helland, Jordemoder

Sidsel Simoni Leere, Jordemoder

Maria Kofoed-Pedersen, Jordemoderstuderende

Julie ida Møller Nielsen, Jordemoderstuderende

Therese Fisker, Jordemoder

Malene Bursøe, Jordemoder

Tenna Prüsse Lauridsen, Jordemoder

Line Tornblad Jensen, Jordemoder

Nanna Rix Teglbjærg, Jordemoder

Ane Gaardmand, Jordemoder

Simone Larsen, Jordemoderstuderende

Amalie Lundorf Plassmann Hjorth, Jordemoderstuderende

Maja Bech, Jordemoderstuderende

Ida Emilie Boytang, Jordemoderstuderende

Laura Elisabeth Schroeder, Jordemoder

Anneline Nielsen, Jordemoder

Rikke Thomsen, Jordemoder

Simone Mørch, Jordemoderstuderende

Lea Fink, Jordemoder

Fatima Oussaidi, Jordemoderstuderende

Josefine Emilie Lundgren, Jordemoderstuderende

Sabine Damgaard, Jordemoderstuderende

Trine Nørgård Overbeck, Jordemoder

Nicoline Widell Bengtsen, Jordemoder

Lene Poder, Jordemoder

Lise Werngreen Zachariassen, Jordemoder

Pia Thorsø Graversen, Jordemoder

Nadja Tajbour, Jordemoder

Sofie Lund Petersen, Jordemoderstuderende

Pernille Larsen, Jordemoderstuderende

Line Bertelsen, Jordemoder

Henny Jensen, Jordemoder

Jette Uth, Jordemoder

Dorte Ravn, Jordemoder

Thilde Stegenborg Andersen, Jordemoderstuderende

Mette Riishede Hansen, Jordemoder

Lone Wedderkop Raun Hedegaard, Jordemoder

Rikke Ege, Jordemoder

Mie-Marie Hougaard Rasmussen, Jordemoderstuderende

Isabella Schneider, Jordemoder

Zizi Zneider, Jordemoder

Leila Søe Poulsen, Jordemoder

Michelle Bang Zeulner, Jordemoder

Else Broberg Jensen, Jordemoder

Maria Bang Jensen, Jordemoder

Anne Teichert Christensen, Jordemoderstuderende

Kamilla Brink Gintberg, Jordemoderstuderende

Emma Skou Rolighed, Jordemoderstuderende

Anne Riis, Jordemoder

Tine Essendrop Damgaard, Jordemoder

Line Schelde Thrane, Jordemoderstuderende

Sidsel Simoni Leere, Jordemoder

Linea Schwartzbach, Jordemoder

Anne Birthe Køtter, Jordemoder

Rikke Christensen, Jordemoderstuderende

Sofie Marie Christensen, Jordemoderstuderende

Trine Storgård, Jordemoder

Maria Sommer, Jordemoder

Katrine Elise Sort Riis, Jordemoder

Rikke Boje Middelhede, Jordemoder

Katrine Ellegaard, Jordemoder

Jane Wodstrup, Jordemoder

Dea Nim Holm, Jordemoderstuderende

Anne Pihl, Jordemoder

Sofie Ofelia Toft Hansen, Jordemoderstuderende

Carina Lund Carlson, Jordemoder

Kamilla Kamp Vanman Knudsen, Jordemoder

Johanna Maria Eklöf Risager, Jordemoder

Nan von Linstow, Jordemoder

Kamilla Ejgaard de Haas, Jordemoder

Pernille Berg Hansen, Jordemoder

Kira Ritz Fredriksen, Jordemoder

Stine Lindberg, Jordemoder

Louise Feldt Nielsen, Jordemoder

Maja Rymer Jensen, Jordemoder

Iben Bundgård Nielsen, Jordemoder

Nanna Ravn Andersen, Jordemoder

Mikala Reipurth, Jordemoder

Marie Sejrup Plougmann, Jordemoder

Nanna Heidemann Pedersen, Jordemoder

Heidi Meyer Vallentin, Jordemoder

Nina Fihl Skyum, Jordemoderstuderende

Mathilde Rask Pedersen, Jordemoderstuderende

Johanne Gudrun Dørffler Ladegaard Jensen, Jordemoderstuderende

Ditte Rud Gomes Da Almaida, Jordemoder

Signa Møller, Jordemoderstuderende

Rikke Skalts, Jordemoderstuderende

Khadija Ramy, Jordemoderstuderende

Sofie Dalsgaard Petersen, Jordemoderstuderende

Kristine Gottlieb Knudsen, Jordemoder

Tanya Boksa, Jordemoderstuderende

Amanda Cecilie Hansen, Jordemoderstuderende

Linnea Grandlev Bonnevie, Jordemoderstuderende

Malene Wiehl, Jordemoderstuderende

Anette Severinsen, Jordemoder

Gunilla Holm, Jordemoder

Steffanie Anna Rask Bødskov, Jordemoder

Katrine Ramsdal, Jordemoder

Freja Johanne Treschow, Jordemoderstuderende

Nanna Marisol Moisen, Jordemoderstuderende

Silke Hjulmann Seidler, Jordemoderstuderende

Amalie Josefine Andersen, Jordemoderstuderende

Pia Merete Kjær Hansen, Jordemoder

Rikke Engelund, Jordemoder

Camilla Mille Bæk, Jordemoderstuderende

Marthe Bornø-Aarseth, Jordemoder

Kaja Gubi Roager, Jordemoderstuderende

Nadia Pawlowski, Jordemoderstuderende

Cecilie Søndergaard, Jordemoder

Monica Weidemann, Jordemoderstuderende

Maj-Lise Thal Jensen, Jordemoder

Maria Nielsen, Jordemoder

Camilla Tarpgaard, Jordemoder

Camilla Mica Lund Sørensen, Jordemoder

Laura Brauchli Dam Jensen, Jordemoderstuderende

Louise Malan Anton, Jordemoderstuderende

Cecilie Stenholdt Sørensen, Jordemoderstuderende

Lotte Gregers, Jordemoder

Marta Rubin ,Jordemoder

Bine Christensen, Jordemoderstuderende

Kathrine Skjølstrup, Jordemoderstuderende

Charlotte Noer, Jordemoderstuderende

Henriette Lærke Nørregaard, Jordemoder

Marianne Egelund, Jordemoder

Marie Mølgaard-Kornum, Jordemoder

Anna Sofie Weirsøe Olsen, Jordemoder

Kristiana Islandi Havgaard, Jordemoder

Julie Tornhøj Pedersen, Jordemoderstuderende

Sophia Nielsen, Jordemoderstuderende

Julie Staunfeldt Tornfeldt, Jordemoderstuderende

Laura Post, Jordemoderstuderende

Pernille Lindegaard Øster, Jordemoderstuderende

Bodil Frederiksen, Jordemoder

Lea Bondo Amelung, Jordemoderstuderende

Ida Aunsborg, Jordemoderstuderende

Lone Lietzin Jensen, Jordemoder

Melissa Birch Wulff, Jordemoderstuderende

Micha Boysen, Jordemoder

Lonni Aabye, Jordemoder

Kathrine Pelle, Jordemoderstuderende

Lea Lynge Givskov, Jordemoder

Mette Mott, Jordemoderstuderende

Sofia Matilde Daugaard, Jordemoderstuderende

Christina Birkshøj Friis, Jordemoder

Karina Brandt Christensen, Jordemoderstuderende

Monjia Silke Caroline Hertz, Jordemoder

Lærke Hansen, Jordemoder

Ditte Cæcilie Aagaard, Jordemoder

Josefine Makongo Bertelsen, Jordemoderstuderende

Anna Petra Juul Thorsen, Jordemoder

Emma Trier, Jordemoderstuderende

Lena De Val, Jordemoder

Rikke Olsen Hatlestad, Jordemoder

Mai Gaarre Sundby Nørreskov, Jordemoder

Camilla Gudme Søndergaard, Jordemoder

Lene Klarlund, Jordemoder

Carla Mynster Andersen, Jordemoder

Randi Røgild Jensen, Jordemoder

Ceci-Marie Mott, Jordemoder

Lucila Mathilde Valdivia Navarro Kampmann, Jordemoder

Sally Green, Jordemoder

Marie Jeppesen, Jordemoder

Anne Suneson, Jordemoder

Anja Madsen, Jordemoder

Karoline Bojsen Træden Larsen, Jordemoder

Sarah Hjernø-Jespersen, Jordemoderstuderende

Anne-Sophie Schytte Schrøder, Jordemoder

Tine Juul Als, Jordemoder

Stine Hedemann, Jordemoder

Martha Frost Jensen, Jordemoder

Mette Marie Ellegaard Beese, Jordemoder

Helene Cagara Bækgaard, Jordemoder

Katja Stenshøj, Jordemoder

Katharina Rahbek, Jordemoderstuderende

Emily Holst Hersfeldt, Jordemoderstuderende

Mette Houmann Olesen, Jordemoder

Christine Green, Jordemoderstuderende

Anne Haukrogh, Jordemoder

Nanna Cecilie Askegren Anderson, Jordemoder

Frederikke Cecilie Mikkelsen, Jordemoderstuderende

Mette Justesen, Jordemoder

Søs Thiele, Jordemoder

Julie Nielsen, Jordemoderstuderende

Helle Pedersen, Jordemoderstuderende

Mette Kaastrup Kjær, Jordemoder

Astrid Mathilde Petersen, Jordemoderstuderende

Lisa Damgaard, Jordemoder

Pernille Kjær Eskesen, Jordemoderstuderende

Clara Eierslev Oszadlik, Jordemoderstuderende

Sóley Einarsdóttir Jakobsen, Jordemoderstuderende

Benedicte Gro Kofod, Jordemoderstuderende

Charlotte Erika Martinez Vest, Jordemoderstuderende

Emma Thunberg Andersen, Jordemoderstuderende

Iben Arensdorff Kristiansen, Jordemoder

Stine Krage, Jordemoder

Rikke Bisgaard Kristensen, Jordemoder

Nanna Sønderby Juul, Jordemoder

Eyajohana Emmelin Korch Saxe, Jordemoder

Astrid Nielsen, Jordemoder

Lea Keiding, Jordemoder

Maiken Helene Petersen, Jordemoderstuderende

Jeanette Øbro, Jordemoder

Malene Banch Møller Jensen, Jordemoder

Marie Dybkjær Rasmussen, Jordemoder

Mette Radmer, Jordemoder

Iben Aurora Hansen, Jordemoder

Naja Skou, Jordemoder

Anastasia Laiourova Larsen, Jordemoderstuderende

Freja Overgaard Printzen, Jordemoder

Julie Bruno, Jordemoderstuderende

Anna Rydell, Jordemoderstuderende

Maria Gertov, Jordemoder

Michelle Barløse Eriksen, Jordemoder

Amalie Øbakke Lange, Jordemoderstuderende

Stephanie Dahl Pedersen, Jordemoderstuderende

Emily Cohen, Jordemoderstuderende

Marte Eriksen, Jordemoderstuderende

Filippa Emilia Lindeskov Lam, Jordemoder

Isabella Pihl, Jordemoder

Lotte Schou, Jordemoderstuderende

Sabina Bergmann Pedersen, Jordemoder

Mejse Schmidt Windfeldt, Jordemoderstuderende

Sara Mbaye Karentius, Jordemoder

Mette Dyhrberg Rasmussen, Jordemoderstuderende

Line Bull Nejmann, Jordemoder

Mie Hede, Jordemoder

Jacqueline Vejlstrup, Jordemoder

Camilla Byskou Andersen, Jordemoder

Signe Linhardt, Jordemoder

Henriette Schou, Jordemoder

Tine Væver Hansen, Jordemoder

Katrine Steensig Frølich, Jordemoderstuderende

Louise Pedersen, Jordemoderstuderende

Therese Waade Zwinge, Jordemoder

Janita Diana Ole-Jacobsen, Jordemoderstuderende

Louise Westerman, Jordemoder

Nathalie Johannesson, Jordemoder

Sille Fonnesbæk Fritzbøger, Jordemoderstuderende

Julie Ørbæk Møller, Jordemoder

Mie Kvist, Jordemoder

Anna Eva Balslev, Jordemoderstuderende

Frida Ingversen, Jordemoder

Marit Thoustrup, Jordemoder

Helene Radjini Hjort, Jordemoder

Oline Dyrby, Jordemoder

Pernille Kroer, Jordemoder

Louise Holmberg Steffen, Jordemoderstuderende

Amalie Koreska Petersen, Jordemoderstuderende

Nanna Nobel, Jordemoderstuderende

Louise Aarestrup, Jordemoder

Maria Krag Juul Dybdal, Jordemoderstuderende

Mie Brünnich von Deden, Jordemoder

Stine Sigaard Hansen, Jordemoderstuderende

Pernille Saksager, Jordemoder

Laura Marie Holmenlund Jensen, Jordemoderstuderende

Katrine Frost Teilmann, Jordemoderstuderende

Frederikke Schneider, Jordemoderstuderende

Melanie Bøg, Jordemoderstuderende

Anna Fabian, Jordemoderstuderende

Tina Tronborg Winther, Jordemoder

Anne Knudsen, Jordemoderstuderende

Petrine Jessen Jensen, Jordemoderstuderende

Cecilie Widiendahl, Jordemoder

Connie Grynnerup, Jordemoder

Gitte Reck-Magnussen, Jordemoder

Kristiane Waldhausen, Jordemoderstuderende

Karin Ardahl Madsen, Jordemoder

Sanne Kammersgaard Christensen, Jordemoder

Johanna Solvang Nielsen, Jordemoderstuderende

Jeannet Molel, Jordemoder

Josephine Eliasen Jørgensen, Jordemoderstuderende

Isabella Lillholm Muthura, Jordemoder

Mille Bech Madsen, Jordemoder

Mette Juhl, Jordemoder

Nanna Hermansen, Jordemoderstuderende

Mikkeline Bromose, Jordemoder

Liv Maria Svensson, Jordemoderstuderende

Anna Bah Levisen, Jordemoder

Karina Andresen Kruse, Jordemoder

Frederikke Karberg Bastholm, Jordemoderstuderende

Claire Pondevie, Jordemoderstuderende

Kathrine Ellung-Jacobsen, Jordemoderstuderende

Cathrine Borella Vang, Jordemoder

Anne Koch Nielsen, Jordemoder

Caroline Rosendal Brunsgaard, Jordemoderstuderende

Amalie Fog, Jordemoderstuderende

Linea Bagger, Jordemoder

Mathilde Lundgaard Sørensen, Jordemoderstuderende

Lykke Palm-Willumsen, Jordemoder

Lise Aylaa Isabelle Hørby, Jordemoder

Mette Marie Skov, Jordemoder

Sara Tuhus, Jordemoderstuderende

Karoline Riis, Jordemoderstuderende

Luna Daugaard, Jordemoderstuderende

Nana Kjærgaard, Jordemoderstuderende

Stina Gramkow Thomsen, Jordemoder

Didde Trige Demant, Jordemoderstuderende

Simone Donbæk, Jordemoderstuderende

Lærke Weber Pedersen, Jordemoderstuderende

Clara Søgaard Krohn, Jordemoderstuderende

Trine Bjerg Ørom, Jordemoder

Stine Nørgård, Jordemoder

Signe Kaae, Jordemoder

Liisa Mygind, Jordemoderstuderende

Julie Frederikke Nielsen, Jordemoderstuderende

Stine Rud Konradsen, Jordemoderstuderende

Anette Lagoni Kristesen, Jordemoder

Anne Kathrine Gjessing, Jordemoder

Mia Wernersen, Jordemoderstuderende

Emma Madsen, Jordemoderstuderende

Hanne Jakobsen, Jordemoderstuderende

Zenia Marie Vesth, Jordemoder

Maria Bekke, Jordemoder

Pia Kaufmann, Jordemoder

Lotte Håkansson, Jordemoder

Ditte Bargsteen, Jordemoder

Beinta Gaard, Jordemoder

Dorte Wikborg, Jordemoder

Alberte Backs Rasmussen, Jordemoderstuderende

Julie Fredberg, Jordemoder

Katrine Brink, Jordemoder

Maria Hinsby Leal, Jordemoderstuderende

Katrine Bak Wraae, Jordemoder

Kira Marie Froda, Jordemoderstuderende

Stinne Sølvsten, Jordemoder

Sarah Burhøj Skov, Jordemoder

Rikke Borgstrup, Jordemoderstuderende

Amanda Falster, Jordemoder

Kirsten Hedegaard Nielsen, Jordemoder

Lea Højrup Vinther, Jordemoderstuderende

Maya Marie Hansen, Jordemoderstuderende

Oline Dyrbjerg Strøager, Jordemoderstuderende

Elle Kobberholm Höhrmann, Jordemoder

Luise Sofie Vindahl Frenkiel, Jordemoderstuderende

Nanna Møller Knudsen, Jordemoderstuderende

Anna Lykke Evers, Jordemoder

Mia Reppien Olsen, Jordemoderstuderende

Anne Katrine Wissing, Jordemoderstuderende

Dorthe Minet Andersen, Jordemoder

Anna Bräuner Johansen, Jordemoder

Christine Flyger Olsen, Jordemoderstuderende

Maria Gertov, Jordemoder

Mette-Marie Hansen, Jordemoder

Jette Stawski, Jordemoder

Louise Hove Antuma, Jordemoderstuderende

Mie Helweg Wernberg-Holm, Jordemoder

Kirstine Wemmelund, Jordemoderstuderende

Julie Dukeman, Jordemoderstuderende

Lea Pedersen, Jordemoder

Line Henriksen, Jordemoder

Cecilie Dyhre Thomsen, Jordemoder

Sara Louise Thomsen, Jordemoderstuderende

Nikoline Ihlemann, Jordemoderstuderende

Freja Larsen, Jordemoder

Anna Grønborg, Jordemoder

Rikke Strangholt, Jordemoder

Sigrid Anna Nielsen, Jordemoderstuderende

Maj Johanna Apollo, Jordemoder

Lisa Teglers Gjørtsvang, Jordemoderstuderende

Julie Kolbe Dahlbæk, Jordemoderstuderende

Rikke Offersen, Jordemoder

Christina Bødker Damsgaard, Jordemoder

Melissa Paasch Heissel, Jordemoderstuderende

Marie Balslev Petersen, Jordemoder

Maja Lykkegaard, Jordemoderstuderende

Marlene Buch Rasmussen, Jordemoder

Julie Barkou, Jordemoderstuderende

Maja Gyvelhøj Nørgaard, Jordemoderstuderende

Tina Bæk Due, Jordemoder

Cecilie Krytz, Jordemoderstuderende

Astrid Willads Haack, Jordemoderstuderende

Signe Dam Andersen, Jordemoder

Stephanie Mortensen, Jordemoderstuderende

Simone Juhl Østergaard, Jordemoderstuderende

Signe Marie Plenge, Jordemoder

Trine Grundahl Ottesen, Jordemoderstuderende

Dorthe Bjørnholt Larsen, Jordemoder

Bodil Madsen, Jordemoder

Karen Buhl Lassen, Jordemoder

Maj Siezing Hansen, Jordemoderstuderende

Babette Christensen, Jordemoderstuderende

Laura Buus Mikkelsen, Jordemoderstuderende

Rikke Nyman Kvist, Jordemoder

Jeanne Brylle, Jordemoder

Alinda Korsholm-Østerlund, Jordemoder

Lærke Clausen, Jordemoderstuderende

Flora Rolin, Jordemoderstuderende

Frederikke Mejlhede Villadsen, Jordemoderstuderende

Rikke Ørskov Løw Kristensen, Jordemoder

Ea Deerenberg, Jordemoderstuderende

Cecilie Klarskov Nielsen, Jordemoder

Mai-Britt Holm, Jordemoder

Camilla Marie Bach, Jordemoder

Anja Breinhild, Jordemoder

Astrid Johansen, Jordemoderstuderende

Iben Welter, Jordemoder

Lise Handberg Madsen, Jordemoderstuderende

Cecilie Lauenborg Ipsen, Jordemoder

Beth Christina Fabricius, Jordemoder

Sophia Sørensen-Lange, Jordemoder

Kamilla Nielsen, Jordemoderstuderende

Sidsel Abel, Jordemoder

Marie Bødker, Jordemoder

Trine Norreen, Jordemoder

Maj Britt Hansen, Jordemoder

Maja Kirstine Langvad Amorsen, Jordemoderstuderende

Eva Lund Hessel, Jordemoder

Karina Villadsen, Jordemoder

Nadja Kofoed Christensen, Jordemoder

Pernille Bille Bundgaard, Jordemoder

Anne Louise Schlytter, Jordemoderstuderende

Rikke Bisgaard, Jordemoder

Nicole Sofie Bang-Madsen, Jordemoderstuderende

Lina Rynkeby, Jordemoder

Katrine Svejstrup Hermansen, Jordemoderstuderende

Marie Thomsen, Jordemoder

Maj-Britt Mortensen, Jordemoder

Karina Tobiasen, Jordemoder

Julie Algren Rosenlund, Jordemoderstuderende

Cecilie Karstoft Nyborg, Jordemoder

Birgitte Fly Baunsgaard, Jordemoder

Rikke Bastholm, Jordemoderstuderende

Ida Francker Jørgensen, Jordemoderstuderende

Sara Forghani, Jordemoderstuderende

Camilla Ebbe, Jordemoderstuderende

Naja Borch Zedeler, Jordemoderstuderende

Elizabeth Hegermann-Lindencrone, Jordemoder

Pia Treiner Sørensen, Jordemoder

Natasha Holm Bornø Madsen, Jordemoderstuderende

Katja Bonde Olsen, Jordemoderstuderende

Sirid Jespersen, Jordemoderstuderende

Sofie Styrmer Teglbjærg, Jordemoder

Julie Vestergaard Streton, Jordemoder

Sara Janholt Bech, Jordemoder

Karin Bredahl Viborg, Jordemoder

Sally Qitora Høj Lynge Johnsen, Jordemoderstuderende

Ditte Haugaard, Jordemoder

Nanna Bjerg Pagh, Jordemoder

Katja Suneson, Jordemoder

Signe Hjort Skjoldemose, Jordemoderstuderende

Louise Hven, Jordemoder

Sophia Lander-Fabricius, Jordemoder

Emma Thorsen, Jordemoderstuderende

Ida Mathiasen, Jordemoderstuderende

Emma Björkman, Jordemoderstuderende

Gitte Thetmark, Jordemoder

Rikke Mønsted, Jordemoder

Cecilie Pedersen, Jordemoderstuderende

Hanne Mikkelsen, Jordemoder

Katja Stockmann, Jordemoderstuderende

Anne Juul Wallin, Jordemoder

Diana Kornelius, Jordemoder

Mia Skaarup Jørgensen, Jordemoder

Annemette Nielsen, Jordemoderstuderende

Winnie Elholm, Jordemoder

Louise Aanum, Jordemoder

Julie Møller Nielsen, Jordemoder

Mette Tveen Trap, Jordemoder

Ida Engesgaard, Jordemoder

Belinda Rostgaard Hemmingsen, Jordemoder

Sofie Bonde Alsen, Jordemoder

Julie Pedersen, Jordemoderstuderende

Ida Louise Bech Olsen, Jordemoder

Ann Louise Vestergaard Genckel, Jordemoder

Catja Utoft Rhoads, Jordemoder

Emma Schou, Jordemoderstuderende

Sarah Dencker Sørensen, Jordemoder

Anne-Maj Fabricius Nielsen, Jordemoder

Caroline Larsen, Jordemoder

Charlotte Falk, Jordemoder

Alberte Hove, Jordemoderstuderende

Christine Olivia Bunke, Jordemoderstuderende

Line Poulsen, Jordemoder

Simone Elina Skovsang, Jordemoder

Signe Jespersgaard Løth, Jordemoderstuderende

AnneMette Elmelund, Jordemoder

Benedikte Brebøl Windfeld, Jordemoder

Rikke Camilla Vandall, Jordemoder

Pernille Røgind Ravn, Jordemoder

Katrine Matzen Petersen, Jordemoderstuderende

Ditte Laursen, Jordemoderstuderende

Helle Hamren, Jordemoderstuderende

Louise Marie Holm Nørby, Jordemoder

Emilie Rosa Høyberg, Jordemoderstuderende

Ida Dreisler Theodorsen, Jordemoderstuderende

Stine Birkelund, Jordemoder

Louise Astrid Mabire, Jordemoder

Annette Fornæs, Jordemoder

Nanna Høgsted Yakubu, Jordemoder

Kathrine Landkildehus, Jordemoderstuderende

Amalie Maria Wendt Olsson, Jordemoderstuderende

Pernille Johansen, Jordemoder

Mette Lunddorf, Jordemoderstuderende

Stine Damkjær Hyldegaard Larsen ,Jordemoder

Laura-Emilie Hasselgreen Vilsbøl Kærsgaard ,Jordemoderstuderende

Stine Høy Blixt, Jordemoder

Matilde Grarup Strand ,Jordemoderstuderende

Camilla Houmann, Jordemoder

Christa Boye, Jordemoder

Anne Thinnesen, Jordemoderstuderende

Ky Righolt, Jordemoder

Tanja Dall Høgh, Jordemoder

Jeanette Stæhr, Jordemoder

Emma Rekling Jakobsen, Jordemoder

Srivani Anujan, Jordemoderstuderende

Anne Sofie Falk Rostad, Jordemoder

Amanda Ilkjær, Jordemoder

Sara Holmstrøm Møller, Jordemoderstuderende

Liselotte Baxter, Jordemoderstuderende

Eva Haugaard Østergaard, Jordemoder

Bolette Kunkel Højriis, Jordemoderstuderende

Cecilie Ulriksen, Jordemoder

Mille Iversen, Jordemoderstuderende

Helle Villsen, Jordemoder

Pauline Rosendal Johansen, Jordemoderstuderende

Signe W. Rasmussen, Jordemoderstuderende

Nora Keiding, Jordemoderstuderende

Liv Harild Abildstrøm, Jordemoderstuderende

Ida Marie Larsen, Jordemoderstuderende

Karen Mondrup, Jordemoder

Gry Kalstad vedfelt, Jordemoder

Katja Agerbek, Jordemoderstuderende

Helle Beckmann, Jordemoder

Louise Dupond Larsen, Jordemoder

Fiemaaj Schmidt, Jordemoderstuderende

Liva Austad Sværen, Jordemoder

Deeqa Ali, Jordemoderstuderende

Jeannette Mollerup, Jordemoder

Sabine Munch, Jordemoderstuderende

Sarah Christensen, Jordemoder

Monika Grønnebæk, Jordemoder

Amalie Elisabeth Duus Nielsen, Jordemoderstuderende

Sara Marie Dyekær Bisgaard, Jordemoder

Sara Madsen, Jordemoderstuderende

Birgitte Vestergaard Lilienfeldt, Jordemoder

Simone Katborg Hansen, Jordemoderstuderende

Julie Carøe Schierbeck, Jordemoder

Gabriella Barcobello-Jensen, Jordemoder

Ditte Bønneland Christensen, Jordemoder

Naya Moll Olsen, Jordemoderstuderende

Betina Busch, Jordemoder

Anne Dalgas Vesterager, Jordemoderstuderende

Ditte Sørensen, Jordemoderstuderende

Anna Eva Junge, Jordemoder

Marie Andrea Darre Jensen, Jordemoderstuderende

Noa Skovgaard Anker, Jordemoderstuderende

Kimie Olesen, Jordemoderstuderende

Cecilia Majse Barkou, Jordemoderstuderende

Frederikke Brendstrup Madsen, Jordemoder

Sarah Anne Dyhrberg, Jordemoder

Sabine Qvistgaard Imer, Jordemoderstuderende

Petra Ljung, Jordemoder

Dorthe Frank, Jordemoder

Karen Ingversen, Jordemoder

Pernille Sehested, Jordemoder

Tina Stubkjær, Jordemoder

Natalia Haarup Olsen, Jordemoder

Nanna Klose, Jordemoder

Sarah Eriksen, Jordemoder

Rikke Wang, Jordemoder

Emma B. Nielsen, Jordemoderstuderende

Emma Gilling-Iskov, Jordemoderstuderende

Sarah Bolt Ettlinger, Jordemoderstuderende

Margit Bech Alstrup, Jordemoder

Zara Beckmann Cupello, Jordemoder

Vibe Kjer Nemming, Jordemoder

Nanna Olesen, Jordemoder

Nanna Styhm Jensen, Jordemoder

Freja Nivi Lomholt-Bek, Jordemoderstuderende

Eva Mølholm Brüel, Jordemoderstuderende

Arianne Brandborg Nørhave, Jordemoder

Rikke Møller Jensen, Jordemoder

Helene Frank-Jessen, Jordemoderstuderende

Mathilde Svalgaard, Jordemoder

Cecilie Dalsgaard Jensen, Jordemoder

Laura Kolding, Jordemoder

Megan McCluskey, Jordemoderstuderende

Pernille Flindt, Jordemoderstuderende

Emilie Salling Friis, Jordemoder

Sandra Ana Laksø, Jordemoder

Maria Ebbesen, Jordemoder

Lise Jensen, Jordemoder

Nadia Holmgaard Frederiksen, Jordemoderstuderende

Clara Hesseling, Jordemoderstuderende

Frederikke Askholm Kruse, Jordemoderstuderende

Caroline Maegaard Prinds, Jordemoder

Cathrine Søgaard Mogensen, Jordemoderstuderende

Ditte Søndergaard Thomsen, Jordemoderstuderende

Line Martinsen, Jordemoderstuderende

Rebecca Christensen, Jordemoder

Charlotte Kogler, Jordemoder

Anita Bruun, Jordemoder

Frederikke Busch, Jordemoder

Julie Buch Gøbel, Jordemoder

Louise Bang Andersen, Jordemoderstuderende

Mianne Christensen, Jordemoder

Ditte Bønneland Christensen, Jordemoder

Caroline Preus Kristoffersen, Jordemoderstuderende

Sophie Helle Butler, Jordemoder

Margrete Juel Holm, Jordemoder

Stinne Sigrid Holt, Jordemoderstuderende

Sille Skjødt Sarup, Jordemoderstuderende

Sofie Nordentoft Nissen, Jordemoder

Signe Kjær Rasmussen, Jordemoder

Cecilie Risør, Jordemoder

Malou Sten Bille Andersen, Jordemoderstuderende

Ea Brix Hektoft, Jordemoderstuderende

Sofie Nielsen, Jordemoderstuderende

Sofie Amalie Aalbæk Tøttrup, Jordemoderstuderende

Trine Vinding Sørensen, Jordemoderstuderende

Susanne Kristensen, Jordemoder

Tina Forsberg Bendtsen, Jordemoder

Ronja Dalitz, Jordemoderstuderende

Anika Schunck Jakobsen, Jordemoderstuderende

Tone Nehammer Nielsen, Jordemoder

Jeanette Villum Andersen, Jordemoder

Laura Frydendahl Nedahl, Jordemoder

Laura Lyby, Jordemoder

Line Eriksen, Jordemoderstuderende

Lotte Kofoed Larsen, Jordemoder

Maja Tang Kristensen, Jordemoder

Marie Badsberg Dittmer, Jordemoder

Marie Vik Hessner Jochumsen, Jordemoderstuderende

Tilde Ibsen Kolding, Jordemoder

Tine Jensen, Jordemoder

Sofia Maria Bunto Holst, Jordemoderstuderende

Emilie Laura Hertz, Jordemoder

Simone Marie Mortensen, Jordemoder

Lisa Heidelbach, Jordemoder

Amalie Friischman Larsen, Jordemoderstuderende

Camilla Gry Temmesen, Jordemoder

Anna Bille, Jordemoder

Miaja Veilberg, Jordemoder

Marie Løvbjerg Christensen, Jordemoder

Emma Louise Nima Buchardt, Jordemoderstuderende

Ida Birch Andersen, Jordemoder

Johanne Frost Lyngsie, Jordemoder

Nina Rahbek Pedersen, Jordemoderstuderende

Christina Maria Samsø Bjørn, Jordemoder

Trille Lykke Wehner Blockx Sulsted, Jordemoder

Celia Nibe, Jordemoder

Birgitte Schiøtz Kobberø, Jordemoder

Nina Woller, Jordemoder

Cecilie Marie Lyng Bloch, Jordemoder

Nicole Bang Olsen, Jordemoderstuderende

Mette-Kirstine Hattesen, Jordemoderstuderende

Kamilla Mette Jeppesen, Jordemoderstuderende

Sara Bergstein Wied, Jordemoderstuderende

Andrea Wiinstedt, Jordemoderstuderende

Connie Grønne Pedersen, Jordemoder

Laura Johanne Sonne Lempert, Jordemoderstuderende

Karla Sonne Søndergaard, Jordemoderstuderende

Sofie Blankschøn, Jordemoderstuderende

Ása Maria Enni, Jordemoderstuderende

Michaela Gamborg-Pedersen, Jordemoderstuderende

Anne Kjær Damgaard Nielsen, Jordemoderstuderende

Nina Kangas, Jordemoder

Ina Yde Søndergaard Hørning, Jordemoder

Natasha Munck Knutsen, jordemoder

Sofie Fogh Rasmussen, jordemoder

Carina Løvgreen, jordemoderstuderende

Sisse Klemmensen, jordemoder

Læs også